Nyhedsbrev Uge 15 – Reminder ”Giv lyd Danmark” deadline i dag

 See English version below

Nyhedsbrev Uge 15 – Reminder ”Giv lyd Danmark” deadline i dag
Husk at der er sidste tilmeldingsfrist i dag til ”Giv lyd Danmark” arrangementet den 23. april, hvor lyd- og musikbranchen, kunstnere og forskere i fællesskab giver deres bud på, hvordan Danmark indtager førerpositionen inden for digital lyd. Arrangementet afholdes på Aalborg Universitet i København og er arrangeret af IDA Teleteknisk Selskab i samarbejde med CMI, Innovationsnetværket Dansk Lyd og Gramex. Klik her for program og tilmelding.

Bliv udstiller
Kunne du tænke dig at udstille, fremvise, præsentere, etc. i den halvanden time lange frokost- og networkingsession? Så kontakt Katja Kristensen, Projektkoordinator, SoundSenze på tlf.: 9940 3662 eller email: katja@es.aau.dk for at aftale nærmere.

________________________________________

To chancer for at møde musikproducer Martha de Francisco

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium får i maj måned besøg af den internationalt anerkendte musikproducer Martha de Francisco, som er tilknyttet McGill Universitetet i Montreal.

 

Gennem vores samarbejde med DKDM er det lykkedes os at kunne tilbyde to foredrag af Martha for netværkets medlemmer. Det foregår mandag den 5. maj på Konservatoriet, Rosenørns Allé 22, 1970 Frederiksberg C:

13.00 - 14.30: Music production in the flow of technological evolution
15.00 - 16.30: Critical listening and analyzing of musical recordings

Der vil blive serveret kaffe og kage i løbet at eftermiddagen.
Tilmelding til arrangementet sker ved at sende en mail til Rebecca Engberg, reen@dtu.dk senest den 29. april. I mailen skal der stå både navn, organisation og CVR (ikke påkrævet for deltagelse) samt anføres om man kommer til begge foredrag.

Netværkets medlemmer har desuden mulighed for at overvære 10 producer sessions a’ 2 timer, hvor Martha arbejder med de studerende om konkrete musikproduktions-opgaver. Til hver session kan der kun være to deltagere fra netværket til stede. Dvs. 20 pladser alt i alt. De 10 produktionssessioner foregår lørdag den 3. maj og søndag den 4. maj. De nøjagtige tidspunkter ligger ikke fast endnu, men interesserede kan sende en mail til reen@dtu.dk senest den 29. april med ønske om foretrukne dato/tidsrum (ml. 9:00-16:00). Efter påske følger vi op med yderligere information. Er der flere end 20 interessetilkendegivelser, vil pladserne blive fordelt efter først-til-mølle princippet.


________________________________________

Innovationsnetværkets nyeste projekter

Sekretariatet har netop bevilliget midler til seks nye innovationsprojekter og to projektforlængelser. På den måde har vi sikret, at vi får det fulde udbytte af de resterende projektmidler, inden vi overgår til den nye bevilling. De otte projekter er fordelt over fire ud af netværkets fem konsortiepartnere og involverer i alt femten forskellige virksomheder. I samarbejde med forslagsstillerne har vi kvalificeret projektplanerne, så de kan gennemføres inden for vores nuværende rammer. Her er titlerne på de igangsatte projekter:

• Control of spatial impressions by means of apparent source width (DTU Elektro)
• Simulation of realistic background noise using multiple loudspeakers (DTU Elektro)
• Sound quality of balanced armature receivers in hearing aids (DTU Elektro, DELTA)
• Design of a modular framework for evaluation of audio processing and retrieval (DTU Compute)
• Towards an index of stability of auditory evoked potentials (AAU)
• Auralization of vehicle sound using a car audio system (AAU)
• Kvalitetslyd i Musik – QoS (forlængelse) (AAU)
• Kan højtalerarrays forbedres med digital korrektion af ikkelineær forvrængning (forlængelse) (AU)

________________________________________

Ny sæson af Growing Games starter 29. april 2014

Growing Games er en række specialiserede workshops målrettet virksomheder i spilindustrien og beslægtede digitale brancher med fokus på forretningsudvikling. Growing Games består af 9 heldags workshops, der gennem ekspertoplæg, branchenetværk og sparring med andre virksomheder giver danske spiludviklere mulighed for at styrke deres forretning.

Hver workshop består af oplæg, gruppearbejde, mini-springboard og pitchtræning. Deltagerne vil endvidere blive inviteret til at pitche ved CONNECT Denmarks månedlige pitch-trænings events, hvor de vil få mulighed for at øve deres pitch, møde andre virksomheder og udvide deres netværk. Deltagelse er gratis. Læs mere om Growing Games her.

________________________________________

Global Match 2014

Den 15. maj holder Eksportrådet igen Global Match 2014, hvor der er mulighed for at møde eksportrådgiverne fra mere end 40 af Danmarks ambassader og generalkonsulater. Arrangementet henvender sig til danske virksomheder med eksportpotentiale samt Eksportrådets samarbejdspartnere, og eftermiddagen byder bl.a. på oplæg af handels- og udviklingsministeren samt årets virksomhedsleder, adm. direktør Niels Duedahl, samt networking og sparring med handelscheferne fra en lang række markeder og andre virksomheder.

Tid: Torsdag d. 15. maj kl 12.30 – 17.00
Sted: Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, 1448 København K
Registrering: Tilmelding er gratis og foregår efter først-til-mølle princippet. Deadline for tilmelding er d. 8. maj 2014.

________________________________________

Funding, Partnerskaber og Ansøgningsfrister

Danish Tech Challenge - Iværksætterkonkurrence om 500.000 kr.
Danish Tech Challenge er en ny konkurrence for videntunge opstartsvirksomheder, der arbejder med udvikling af nye, fysiske produkter. Konkurrencen, der har plads til 20 deltagende virksomheder, tilbyder et unikt vækstforløb og løber i fire måneder fra september-december 2014. Der er allerede åbnet for ansøgninger, og ansøgningsfristen er 1. juni.Partnerskaber via Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network hjælper små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner med at finde nye samarbejdspartnere i udlandet – både i forhold til eksport, projektsamarbejde og teknologisk samarbejde. De opererer en omfattende database, hvor man gratis kan oprette profiler og søge efter partnere. Man kan også søge i de eksisterende profiler. Læs nærmere om Enterprise Europe Network her.

Innovationsnetværket Dansk Lyd har en søgerobot hos Enterprise Europe Network, der løbende sender os opslag, der kunne være relevante for nogle af vores medlemsorganisationer. Vi hører meget gerne fra jer, hvis I går videre med nogle af opslagene fra nyhedsbrevet. Se de seneste opslag herunder:

 

From any text to any voice
A Catalan SME has developed the first software that generates customizable synthetic voice messages through the combination of text-to-speech (TTS) synthesis and voice transformation (VT). This technology produces synthetic speech from any input text using a simple user interface designed to intuitively modify voice personalization parameters. Different user-defined voice presets can be generated and saved for future. License agreement and technological cooperation to SMEs are offered.

 

Intelligent and advanced speech recognition system
A Spanish company developed an innovative technology of voice recognizing, isolated words and elaborated sentences with large vocabularies without needing specific speaker training. The system includes extra features like "autolearn" (dynamic speaker adaptation), "confscore" (confidence measures) and "wordspotting" technology. With the system ready for the market, the company is looking for its application into different sectors under license or commercial agreements with technical assistance.

Intelligent biometric voice system (verification and identification speaking technology)
A Spanish company, focused on protection systems and biometric voice technologies, has developed innovative software for security applications (access control, domotics, phone banking, e-banking, e-business, forensic and police departments, etc); and automatic customization of voice driven services, among others. With the system ready for the market, the company is currently looking for commercial agreements with technical assistance.

Assistive software for people with communication and learning difficulties (dyslexia, dysorthographia, dysgraphia, etc...) and also for the seniors
A French SME designs Natural Language Processing (NLP) applications for people with motor or communication disorders in order to assist them in their everyday life. The SME is looking for partners to take these applications further (for example the adaptation of the existing versions into German, Dutch and Arabic). The company is open to all agreements (commercial with technical assistance, technical and/or research co-operation, licence, financial and joint-venture agreements.

Computer-assisted real time simulation and geometrical real time variation of musical instruments
A computer-assisted method has been developed at a Northern German university in which the geometrical parts of musical instruments can be modelled and the tonal effects of their changes simulated. With this method it is possible for the first time to simulate the variation of complex physical instrument geometries in real time. The method is suitable for the area of instrument making, acoustics research and music production. Companies are sought for industrial applications and licensing.


________________________________________

English

Newsletter week 15 - “Make Sound Denmark” - Event the 23rd of April

Today is the last day to sign up for the “Make Sound Denmark” event the 23rd of April, where the audio- and music industry, artists and scientists share their views on how Denmark could take a leading position in the field of digital audio. The event is held at Aalborg University Copenhagen and is organized by IDA Teleteknisk Selskab in collaboration with CMI, Danish Sound Innovation Network and Gramex. Click here for more information about the program and registration (in Danish).

Become an exhibitor
Would you like to exhibit, display or present during the one-and-a-half hour long lunch and networking session? Contact Katja Kristensen, Project Coordinator, SoundSenze, tel: +45 9940 3662 or email: katja@es.aau.dk.


________________________________________

Two chances to meet music producer Martha de Francisco

The Royal Danish Academy of Music welcomes an internationally recognized visitor in May when Martha de Francisco, associated with McGill University in Montreal, pays a visit. Thanks to our collaboration with the TRDAM we can offer two lectures by Martha for members of Danish Sound Innovation Network. Both lectures will take place on Monday the 5th of May at The Royal Danish Academy of Music, Rosenørns Allé 22, 1970 Frederiksberg C:

13.00 - 14.30: Music production in the flow of technological evolution
15.00 - 16.30: Critical listening and analyzing of musical recordings

Coffee and cake will be served through the afternoon.

Please register for the event before the 29th of April by emailing Rebecca Engberg, reen@dtu.dk. Please write your name, organization and CVR number (not required) and indicate whether you will be attending both lectures.

Additionally, members of Danish Sound have the opportunity to attend ten producer sessions of two hours each, where Martha will be working with students in concrete music production projects. At each session only two can attend. I.e. we have twenty spots available in total. The producer sessions take place Saturday the 3rd of May and Sunday the 4th of May. The exact times are not yet determined. However, if you are interested please email Rebecca Engberg, reen@dtu.dk before the 29th of April and indicate the preferred date and time of day (9:00-16:00). After Easter, we will follow up with more information. If we receive more than twenty sign ups it will be a matter of first come, first served.

________________________________________

New innovation projects in Danish Sound

The secretariat has recently funded six new innovation projects and two project extensions. By doing so, we have ensured the maximum outcome of the remaining project funds before moving to Danish Sound’s new funding period starting the 1st of July. The eight projects are spread over four out of the network’s five consortium partners and involve fifteen different companies in total. Together with the applicants we have qualified the project plans in order for them to be implementable within our present conditions. The titles of the initiated projects are:

• Control of spatial impressions by means of apparent source width (DTU Elektro)
• Simulation of realistic background noise using multiple loudspeakers (DTU Elektro)
• Sound quality of balanced armature receivers in hearing aids (DTU Elektro, DELTA)
• Design of a modular framework for evaluation of audio processing and retrieval (DTU Compute)
• Towards an index of stability of auditory evoked potentials (AAU)
• Auralization of vehicle sound using a car audio system (AAU)
• Kvalitetslyd i Musik – QoS (extension) (AAU)
• Kan højtalerarrays forbedres med digital korrektion af ikkelineær forvrængning (extension) (AU)

________________________________________

New season of Growing Games starts the 29th of April

Growing Games are a series of specialized workshops targeted companies in the gaming industry and related digital sectors with a focus on business development. Growing Games consist of nine all-day workshops, which through expert lectures, sector network and sparring with other companies give Danish game developers the opportunity to strengthen their business.

Each workshop consists of lectures, group work, mini-springboard and pitch training. Participants will also be invited to pitch at CONNECT Denmark’s monthly pitch-training events, where the participants will get the opportunity to practice their pitch, meet other companies and expand their network. Participation is free. Read more about Growing Games her.

________________________________________

Global Match 2014

The 15th of May the Danish Trade Council is once again host for Global Match where participants can meet export counselors from more than forty of Denmark’s embassies and consulate generals. The event is targeted Danish companies with export potential and the Trade Council’s collaboration partners. The afternoon offers speeches from the Minister of Trade and Development Mogens Jensen and business leader of the year, CEO Niels Duedahl, as wells as networking and sparring opportunities with the heads of trade from many markets and other companies.

Time: Thursday the 15th of May at 12:30 – 17:00
Place: Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, 1448 Copenhagen K
Registration: Registration is free. Deadline for registration is the 8th of May.

________________________________________

Funding, Partnerships and Applications Deadlines

 

Danish Tech Challenge – entrepreneurship challenge for 500.000 DKK
Danish Tech Challenge is a new competition for knowledge intensive startups working with the development of new physical products- The competition, which has room for twenty companies, offers a unique growth course and runs through four months from September to December 2014. Applications are accepted already now and deadline is the 1st of June.

 

 

Partnerships via Enterprise Europe Network

The Enterprise Europe Network helps small and medium-sized businesses and research institutions with finding new collaboration partners abroad - in terms of export, project collaboration and technological collaborations. They have an extensive database where you can create profiles for free and search for partners. Read more about Enterprise Europe Network here.

 

The Danish Sound Innovation Network has a search robot at the Enterprise Europe Network, which continuously sends us content that might be relevant to some of our member organizations. The secretariat would like to hear from you if you go forward with one of the collaboration offers from the newsletters. See the most recent entries here:

 

From any text to any voice
A Catalan SME has developed the first software that generates customizable synthetic voice messages through the combination of text-to-speech (TTS) synthesis and voice transformation (VT). This technology produces synthetic speech from any input text using a simple user interface designed to intuitively modify voice personalization parameters. Different user-defined voice presets can be generated and saved for future. License agreement and technological cooperation to SMEs are offered.

 

Intelligent and advanced speech recognition system
A Spanish company developed an innovative technology of voice recognizing, isolated words and elaborated sentences with large vocabularies without needing specific speaker training. The system includes extra features like "autolearn" (dynamic speaker adaptation), "confscore" (confidence measures) and "wordspotting" technology. With the system ready for the market, the company is looking for its application into different sectors under license or commercial agreements with technical assistance.

Intelligent biometric voice system (verification and identification speaking technology)
A Spanish company, focused on protection systems and biometric voice technologies, has developed innovative software for security applications (access control, domotics, phone banking, e-banking, e-business, forensic and police departments, etc); and automatic customization of voice driven services, among others. With the system ready for the market, the company is currently looking for commercial agreements with technical assistance.

Assistive software for people with communication and learning difficulties (dyslexia, dysorthographia, dysgraphia, etc...) and also for the seniors
A French SME designs Natural Language Processing (NLP) applications for people with motor or communication disorders in order to assist them in their everyday life. The SME is looking for partners to take these applications further (for example the adaptation of the existing versions into German, Dutch and Arabic). The company is open to all agreements (commercial with technical assistance, technical and/or research co-operation, licence, financial and joint-venture agreements.

Computer-assisted real time simulation and geometrical real time variation of musical instruments
A computer-assisted method has been developed at a Northern German university in which the geometrical parts of musical instruments can be modelled and the tonal effects of their changes simulated. With this method it is possible for the first time to simulate the variation of complex physical instrument geometries in real time. The method is suitable for the area of instrument making, acoustics research and music production. Companies are sought for industrial applications and licensing.