Nyhedsbrev Uge 22 – Dansk Lyd på Folkemødet i Allinge

See English version below

Nyhedsbrev Uge 22 – Dansk Lyd på Folkemødet i Allinge

Igen i år tager Dansk Lyd til Folkemøde i Allinge den 12.-15. juni for at gå i dialog med en bred vifte af interessenter fra det politiske miljø og organisationsdanmark. 
 
Ligesom sidste år har Danmarks 22 innovationsnetværk en fælles og yderst centralt beliggende stand lige ved siden af Hovedscenen på Cirkuspladsen. Se teaseren til programmet og kig forbi til en snak om innovation, lyd, musik, eller noget helt fjerde, hvis du selv er i Allinge.
 
________________________________________

Støtte til R&D i forskningsintensive SMV’er - Informationsmøder om Eurostars programmet 

Er din virksomhed forskningsintensiv og har mindre end 250 ansatte? Og har du planer om at udvikle produkter med stort internationalt markedspotentiale?  Eurostars er et internationalt forsknings- og udviklingsprogram under EUREKA, der primært er rettet mod forskningsintensive små og mellemstore virksomheder i Europa - men i denne omgang også Sydkorea. Hvem kan søge, og hvad er tilskudsbetingelserne?
 
Informationsmøder om Eurostars programmet afholdes den 11. juni i Odense hos FORCE og den 18. juni i Aarhus hos Teknologisk Institut. Læs mere her.
 
Er din virksomhed interesseret i at forfølge et Eurostars projekt, så kontakt os gerne i sekretariatet og hør, om vi kan hjælpe med matchmaking eller ansøgning. Kontaktperson er Eske Bo Knudsen, eskn@dtu.dk.
 
________________________________________

Deltag i seminar om den gode koncertoplevelse 

Den 18. juni bliver der i Struer - Lydens by sat fokus på lydteknikerens rolle og indflydelse på den gode koncertoplevelse. Arrangementet giver forskellige perspektiver på de tekniske og akustiske indflydelser, der spiller ind på lydteknikerens praktiske muligheder for at levere den bedst mulige lyd. 
 
Eventen er gratis og organiseret af den fokuserede erhvervsservice Lydens By i samarbejde med Innovationsnetværket Dansk Lyd. Læs mere om programmet og tilmelding her.
 
________________________________________

AkuNet & DAS inviterer til seminar om akustik

AkuNet og DAS (Dansk Akustisk Selskab) inviterer den 12. juni til ”Presentations of Acoustics for Concerts, Selected Research Results, Students Workshops and Pitch of Future Students Projects”. 
 
Arrangementet er gratis og finder sted på Aalborgs Universitet. Find mere information om deltagelse og programmet for dagen her.
 
________________________________________

Kom til workshop om Brazilian Health Care Opportunities den 17. juni

Den 17. juni giver Innovation Centre Denmark i São Paulo i samarbejde med Welfare Tech danske virksomheder indblik i mulighederne inden for den brasilianske sundhedssektor. En sektor, der i de kommende år står overfor flere konkrete udfordringer og følgeligt muligheder.
 
Workshoppen, der finder sted i København, har fokus på potentialerne for samarbejde, produktudvikling og innovation. I forlængelse af workshoppen vil der i uge 36 være en opfølgende Innovation Camp i São Paulo. Du kan finde mere information om deltagelse her.
 
________________________________________
 

Partnerskaber via Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network hjælper små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner med at finde nye samarbejdspartnere i udlandet – både i forhold til eksport, projektsamarbejde og teknologisk samarbejde. De opererer en omfattende database, hvor man gratis kan oprette profiler og søge efter partnere. Man kan også søge i de eksisterende profiler. Læs nærmere om Enterprise Europe Network her.
 
Innovationsnetværket Dansk Lyd har en søgerobot hos Enterprise Europe Network, der løbende sender os opslag, der kunne være relevante for nogle af vores medlemsorganisationer.  Vi hører meget gerne fra jer, hvis I går videre med nogle af opslagene fra nyhedsbrevet. Se de seneste opslag herunder:
 
A German company has developed a multichannel portable sound system for public spaces consisting of solar powered speakers on pillars. Each pillar can be assigned to a channel by special developed software for creating unique spatial soundscapes. The wireless LAN controlled sound pillars can be used for cultural events as well as individual compositions. The company looks for partners applying this technology in their fields of activity and technical cooperation to further develop the product.
 
A Dutch SME has specialized knowhow in design, manufacturing and repair of radomes, composite antenna covers and reflectors. The company is originating from aircraft industry and is fully certified. Looking for partners in the maritime, off-shore, security and communication sector. Especially manufacturers of radar, antenna, parabolic dish antenna and/or sensor equipment, for joint development and/or cooperation of specialized high-end products with a high added value and low production volumes.
 
Spanish mobile data related solutions company is setting up a proposal to be presented under the H2020-DRS-2014 Communication technologies and interoperability topic. The main goal is to an EU interoperable broadband radio communication system for public safety and security over the next 15 years. The consortium includes police forces, security forces, telecommunications companies and public bodies. Consortium coordinator is sought in order to submit the proposal.
 
Slovenian researchers have developed a virtual assistant platform that answers questions textually and orally in a natural language on the web site. The research institute is looking for partners interested in licensing the technology.
 
Two public research organisations from Spain and France and a university from Spain have developed a technique for real-time characterization of microstructural changes of a material under controlled stress test, allowing accurate measurement of its yield stress. The technique uses a combination of ultrasounds and a conventional rheometer, and can be applied to the design of an improved rheometer. Partners interested in a patent license are being sought.
 
A public research entity and a university from Spain have developed a technique for measuring the misalignment of torsional rheometers plates. Significant viscosity and viscoelastic moduli measurement errors appears when using small thickness samples. The technique uses a combination of ultrasounds with a conventional rheometer, and can be applied to the design of an improved rheometer. Partners interested in a patent license are being sought.
 
________________________________________
 
English
 

Newsletter week 22 – Danish Sound at the People Meeting in Allinge

Again this year, Danish Sound attends “Folkemødet” – the People Meeting in Allinge, Bornholm between June 12-15 in order to engage with a wide range of stakeholders from the political environment and organizational Denmark. 
 
Just like last year, Denmark’s 22 innovation networks have a joint and very centrally located stand just next to the main scene at Cirkuspladsen. See the teaser for the program and stop by for a talk about innovation, sound, music, or something completely different if you are in Allinge.
 
________________________________________

R&D support for research intensive SMEs – Info meeting about the Eurostars program

Is your company research intensive with less than 250 employees? And do you have plans about developing products with big international marked potential? Eurostars is an international research- and development program under EUREKA. It is primarily targeted research intensive SMEs in Europe – but this time also South Korea. Who can apply and what does it take?
 
Info meetings about Eurostars are held June 11th in Odense at FORCE and June 18th in Aarhus at Teknologisk Institut. Read more.
 
If your company is interested in pursuing a Eurostars project, please contact us in the secretariat and find out if we can help with matchmaking or application. The contact person is Eske Bo Knudsen, eskn@dtu.dk.
 
________________________________________

Participate in event about the good concert experience

On June 18 in Struer - City of Sound focus is set on the role and influence of the sound technician on the good concert experience. The event offers an opportunity to get a new perspective on the technical and acoustic impacts that influence the sound technician’s practical opportunities to deliver the best possible sound. 
 
The event is free and organized by The Focused Business Service City of Sound in collaboration with Danish Sound Innovation Network.  Read more about the program and register here (in Danish).
 
________________________________________

AkuNet & DAS invites to seminar on acoustics

On June 12 the organizations AkuNet and DAS (Danish Acoustical Society) host a seminar on ”Presentations of Acoustics for Concerts, Selected Research Results, Students Workshops and Pitch of Future Students Projects”. 
 
The event is free and takes place at Aalborg University. Find more information and register here.
 
________________________________________

Workshop on Brazilian health care opportunities

Join the 2014 Brazilian Health Care Workshop in Copenhagen, and get prepared to the Innovation Camp that will be held in week 36 in Brazil. The aim of this workshop and the following Innovation Camp in Brazil is to inform Danish companies and institutions on the vast opportunities in the Brazilian health sector regarding product development, innovation and collaboration. 
 
The workshop and subsequent Innovation Camp are hosted by Innovation Centre Denmark São Paulo. Find more information here.
 
________________________________________

Partnerships via Enterprise Europe Network

The Enterprise Europe Network helps small and medium-sized businesses and research institutions with finding new collaboration partners abroad - in terms of export, project collaboration and technological collaborations. They have an extensive database where you can create profiles for free and search for partners. Read more about Enterprise Europe Network here. 
 
The Danish Sound Innovation Network has a search robot at the Enterprise Europe Network, which continuously sends us content that might be relevant to some of our member organizations.  The secretariat would like to hear from you if you go forward with one of the collaboration offers from the newsletters. See the most recent entries here:
 
A German company has developed a multichannel portable sound system for public spaces consisting of solar powered speakers on pillars. Each pillar can be assigned to a channel by special developed software for creating unique spatial soundscapes. The wireless LAN controlled sound pillars can be used for cultural events as well as individual compositions. The company looks for partners applying this technology in their fields of activity and technical cooperation to further develop the product.
 
A Dutch SME has specialized knowhow in design, manufacturing and repair of radomes, composite antenna covers and reflectors. The company is originating from aircraft industry and is fully certified. Looking for partners in the maritime, off-shore, security and communication sector. Especially manufacturers of radar, antenna, parabolic dish antenna and/or sensor equipment, for joint development and/or cooperation of specialized high-end products with a high added value and low production volumes.
 
Spanish mobile data related solutions company is setting up a proposal to be presented under the H2020-DRS-2014 Communication technologies and interoperability topic. The main goal is to an EU interoperable broadband radio communication system for public safety and security over the next 15 years. The consortium includes police forces, security forces, telecommunications companies and public bodies. Consortium coordinator is sought in order to submit the proposal.
 
Slovenian researchers have developed a virtual assistant platform that answers questions textually and orally in a natural language on the web site. The research institute is looking for partners interested in licensing the technology.
 
Two public research organisations from Spain and France and a university from Spain have developed a technique for real-time characterization of microstructural changes of a material under controlled stress test, allowing accurate measurement of its yield stress. The technique uses a combination of ultrasounds and a conventional rheometer, and can be applied to the design of an improved rheometer. Partners interested in a patent license are being sought.
 
A public research entity and a university from Spain have developed a technique for measuring the misalignment of torsional rheometers plates. Significant viscosity and viscoelastic moduli measurement errors appears when using small thickness samples. The technique uses a combination of ultrasounds with a conventional rheometer, and can be applied to the design of an improved rheometer. Partners interested in a patent license are being sought.